Avukat ayşe deniz oral
Avukat ayşe deniz oral

velayet
velayet
boşanma
boşanma

Muhtar senedi veya köy senediyle yapılan satışlar, satış tarihinde kadastro geçmiş ve tapu almış yerler için geçerli değildir. Böyle bir senede dayanılarak tapu iptali- tescil davası açılamaz. Yani bu senetle tapu alınmaz. ancak ödenen parayı geri alabilirsiniz. Böyle bir senet geçersizdir.

Tapu devrini içeren işlemler ancak tapuda yapılır.

Müteahhitten alınan yerler için ise noterden satış vaadi sözleşmesi yapılabilir.

Noter veya tapu dışında yapılan sözleşmelere dayanılarak dava açılıp tapu talep edilemez.

Muhtar senediyle satış yapılması aynı şu yazıda açıkladığım konu gibi halen köylerde çok revaçtadır. Hak kaybına uğramamak için harçtan kaçınmayıp işlemlerinizi resmi yollardan yapmanız gerekmektedir.

Taşınmaz  devri kural olarak tapuda yapılır. İstisnai olarak noterde satış vaadi sözleşmesi ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi hukuki işlemler de görülebilir. Bu sözleşmelerle de tapuda devir işlemi yapılmadıkça yine taşınmazın mülkiyeti alıcıya geçmez. Bunun dışındaki tüm devir sözleşmeleri geçersizdir.

Sadece kadastro işlemi yapılmamış ve henüz tapusu çıkmamış taşınmazların satışı muhtar senedi ile yapılabilir.

Çünkü bu yerlerin bir tapusu yoktur. Muhtar satış sözleşmesinin düzenlendiği tarihler içerisinde kadastro işlemi gerçekleşmemiş ise bu sözleşme geçerli olarak kabul edilmektedir. Kadastro işlemi gerçekleşmiş yani tapu kütüğüne kaydedilmiş yerler için muhtar satış sözleşmesinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu muhtar senetleri kadastro işlemleri yapılırken kadastro  memurlarına ibraz edilir, şahitler de sunulur, kadastro tutanakları aleyhinde 30 gün içerisinde dava açılmazsa 3 ay içinde taşınmaz resmi olarak alıcının üzerine tapulanır. (Bu konuda dava açmak için zamanaşımı 10 yıldır. Yani kadastro öncesi imzalanan muhtar senedine dayalı bir dava için kadastrodan sonra en çok 10 yıl içinde dava açılabilir)

Düzeltme kadastrosu ile çok eskiden yapılmış bir senedi kullanarak yeri üstünüze geçiremezsiniz

Çünkü düzeltme kadastrosundan önce bir kadastro geçmiş ve bu kesinleşmiştir.

Kadastro geçmemiş taşınmaz için yapılan köy senedinde taşınmazın tüm ortaklarının imzası olmalıdır. Aksi halde sadece imzası bulunan ortağın hissesinin devri gerçekleşir.

Eğer satın alınan yer tapuya kayıtlı olduğu halde alıcı yanılgıya düşüp taşınmazı köy nedeniyle satın almışsa ve satıcı da tapuda tescile yanaşmıyorsa köy senedi geçersiz olduğu için alıcı ancak parasını geri alabilir.

Kadastro geçmiş yerler için yapılan köy senetleri geçersizdir. Tarafların sağlığında gidip tapuda yerin devrinin sağlamalıdır. yoksa dava açıp hak iddia etmek mirasçılar için büyük sorun olacaktır. 

Bir taşınmazı mirasçıları kendi aralarında taşınmazı muhtar senedi ile paylaşmışsa bu miras paylaşım sözleşmesi olarak yorumlanabilir.

“Madde 14 – Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.

Muhtar senedinin geçerlilik şartı taşınmazdan henüz kadastro geçmemiş olmasıdır. Başka başka sebeplerle muhtar senedi asla geçerlilik kazanmaz. Ancak taraflar kendi gönülleriyle ayrıca gidip tapuda işlem yaparlarsa ancak o zaman mülkiyet devri olur.”

Tapu ve kadastro ile ilgili davalar taşınmazın olduğu yer mahkemesinde görülür. Taşınmaz Samsun Vezirköprü’de ise dava Vezirköprü’de görülür. Başka yerden dava açılırsa, dava taşınmazın olduğu yer mahkemesine gönderilir

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
One thought on “Muhtar senedi – köy senediyle yapılan taşınmaz satışının geçerliliği”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.