Kira davalarında bazı süreler

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 17/02/2024 by .

 • 10 yıl : Uzamış kira sözleşmesinde sözleşmeye son verme süresi
  Örneği 1 yıllık kira sözleşmesi imzalandı ve ilk yılın sonunda sözleşme sonlandırılmadıysa bu artık uzamış kira sözleşmesidir. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.
  Kiracıyı tahliye etmek için İhtiyaç, esaslı tadilat, kira sözleşmesinin çekilmez hale gelmesi ve kira ödememe gibi bir durum yoksa kiraya veren kira sözleşmesini 10 yıllık uzama süresi sonunda feshedebilir. On yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her
  uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep
  göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.
 • 5 yıl :Ödenmeyen kira bedellerinin zamanaşımına uğrama süresi (araç kirası, ev kirası fark etmez)
 • 2 yıl: Müteselsil sorumluluk süresi
  İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.
 • 30 gün: Kiracının kiralananı sözleşmeye uygun kullanma ve aynı taşınmazdaki komşularına saygılı davranma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kiracı bu yükümlülüğe uymazsa, kiraya veren kiracıya aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmenin feshedileceğine dair bir yazılı ihtar gönderir. Bu ihtarda aykırılığın giderilmesi için verilmesi gereken süre 30 gündür.
  (bkz: hukukta 1 ay ile 30 gün arasındaki fark)
 • Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.
 • 5 yıl: beş yıldan uzunsüreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri gözönünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir.
 • Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.
 • Hemen: Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir. Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir
 • 1 Ay: Kiracılı ev veya işyeri satın alan kişi, bu ev veya işyerine anne babası, çocukları, kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ev veya işyeri ihtiyacı için kullanacaksa edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde ihtar çekmelidir. Kiracıya evi tahliye etmek için 30 gün süre vermelidir.
 • 6 ay: İhtiyaç nedeniyle tahliyede evi satın alma tarihinden itibaren, (ihtara ve verilen 30 günlük tahliye süresine raağmen) 6 ay içinde evi tahliye etmezse dava açılır.
 • 3 yıl:Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.
  Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklısebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz.
  Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • 15 gün: kiracı, sözleşmeyi sona erdirmek niyetindeyse sürenin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmalıdır. Fesih bildiriminin süresinde yapıldığının kabul edilebilmesi için bildirimin öngörülen süre içerisinde kiraya verene ulaşmış olması gerekir
 • 3 ay:Belirli süreli kira sözleşmesinde, kiraya veren, sözleşmeyi sona erdirmek istediği uzama yılının bitiminden en az üç ay önce fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla belirli süreli sözleşmeyi sona erdirebilecektir. Fesih bildiriminin süresinde yapılıp yapılmadığının tespitinde, bildirimin kiracıya ulaştığı an dikkate alınır. Buna göre; kiraya veren uzama yılının bitimine üç ay kala kiracıya ulaşacak şekilde fesih bildiriminde bulunmuş olmalıdır
 • 3 ay: Kiraya veren on yıllık uzama süresinin dolmasıyla birlikte fesih hakkını, bu süreyi izleyen her bir uzama yılının bitiminden en az üç ay önce yapacağı bildirimle kullanabilir. Dolayısıyla kiraya veren ilk uzama yılında fesih bildiriminde bulunmasa da bu yılı takip eden her uzama yılında üç aylık süreye uymak kaydıyla fesih hakkını kullanabilecektir
 • 3 ay:Taşınır kiralarında fesih bildirimi süresi
Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları