"Enter"a basıp içeriğe geçin

Vekaletnamede özel yetki bulunmaması halinde sıkıntı yaşanacak durumlar

Noterlerin standart olarak düzenlendiği genel dava vekaletnamesi ile pek çok hukuki işlem sorunsuz takip edilebilse de bu tip bir vekaletname bazı durumlarda eksik ve yetersiz kalmaktadır. Bazı işlerin takibi için vekaletnamede özel yetkilerin bulunması gerekmektedir. Avukata vekaletname vermeden önce görülmesini istediğiniz işin tüm detaylarını açıklamanız gerekmektedir. Aynı avukata gördürmek istediğiniz tüm güncel işlerinizi de belirtmeniz halinde doğru yetkileri içeren bir vekaletname  çıkartarak zaman ve paradan tasarruf edersiniz.

Örneğin SGK’da evrak takibi yapmak için, bankalarda evrak takibi yapabilmek için ve sabıka kaydı alabilmek ve sabıka kayıtlarının silinmesini istemek için bu yetkilerin ayrıca ve açıkça vekaletnameye eklenmiş olması gerekmektedir.

Boşanma davaları için ise müvekkilin ayrıca bir vekaletname hazırlatması gerekmektedir. bu vekaletname için iki adet vesikalık fotoğrafını noterliğe sunup “eşim ……..’den boşanma üzere” ibaresi ile vekaletnameyi özel olarak boşanma için düzenlettirmesi gerekmektedir.

Taşınmazlar üzerinde işlem yaptırmak isteyen, elektrik, su, telefon, televizyon kanalı bağlatmak isteyen ve bu aboneliklerini sonlandırmak isteyen kişilerin özel vekaletname düzenletmesi gerekmektedir. Bu işlemler genel dava vekaletnamesindeki yetkilerle yapılamamaktadır.

Eğer aynı avukata vekaletname verecek bir grup insan aynı anda notere başvurursa tek evrak üzerinde vekalet verebilir. Bu şekilde  vekalet çıkartma ücretinden tasarruf edilebilir

Herhangi bir işinin avukatına vekaletname verirken “sulh, ibra, ahzukabz, reddi hakim, ıslah, yemin teklif etme ve yemini kabul etme, tevkil, haciz kaldırma, uzlaşma, SGK’da evrak takip etme ve bankalarda evrak takip etme ve sabıka kaydı alma” yetkilerinin ekletmeleri zaman ve masraftan tasarruf sağlayacaktır.

İlgili kanun

Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller

MADDE 74- (1) Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul, iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez, yargılamanın iadesi yoluna gidemez, hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez.

Cinsiyet değiştirme davası açacak kişilerin de bu konuda özel yetki vermesi gerekmektedir. Cinsiyetini çoktan değiştirmiş olup da sonradan nüfus kaydı düzeltilmesi için dava açacak kişiler notere gittiklerinde gerçek görüntüleri ile kimlikteki fotoğrafları farklı olacağından, noterden refüze edilmemek için, önce nüfus müdürlüğünde kimlikteki fotoğrafını değiştirip sonra notere başvurmaları yerinde olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir