"Enter"a basıp içeriğe geçin

Ufak borçlar için tazyik hapsinin uygulanamaması

DÜŞÜK MEBLAĞDAKİ ALACAKLAR İÇİN TAZYİK HAPSİ UYGULANMAYACAĞINA DAİR
YARGITAY 19. Ceza Dairesi
Esas No : 2017/2620
Karar No : 2017/3551
Tebliğname No : KYB – 2017/12468
Borçlunun ödeme şartını ihlâli suçundan sanık N…ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Akhisar İcra Ceza Mahkemesinin 05/11/2015 tarihli ve 2015/169 esas, 2015/230 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 14/02/2017 gün ve 11501 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28/02/2017 gün ve KYB.2017-12468 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6. maddesi ile değişik, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun, “Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz” şeklindeki 354/4. maddesi karşısında, takibe konu asıl alacak miktarının 914,00 Türk Lirası olduğu, 2014 yılı itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücret miktarının ise 1.134,00 Türk Lirası olduğu hususu gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Akhisar İcra Ceza Mahkemesinin 05/11/2015 tarihli ve 2015/169 esas, 2015/230 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d. maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 19/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir