"Enter"a basıp içeriğe geçin

Nafaka alacağının icrasında zamanaşımı

Nafaka alacağının icrasında zamanaşımı nafaka kararMahkeme hükümleri 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu durumda nafaka kararları da 10 yıl içinde icraya konulmalıdır.

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/14259

K. 2014/14518

T. 8.7.2014

* NAFAKA ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu/Bir Borcun veya Bir Hakkın Varlığını Belirten İlamlar Gibi Olmayıp Zaman Geçtikçe Borçlu Zimmetinde Tahakkuk Edeceği – Takip Gününden İtibaren Geriye Doğru On Yıldan Önce İşlemiş Olan Nakafa Alacağının Zamanaşımına Uğrayacağı )

* HÜKÜM İLE SABİT OLAN ALACAĞIN ZAMANAŞIMI ( Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu – Nafakaya İlişkin İlamların Bir Borcun veya Bir Hakkın Varlığını Belirten İlamlar Gibi Olmayıp Zaman Geçtikçe Borçlu Zimmetinde Tahakkuk Edeceği/Takip Gününden İtibaren Geriye Doğru On Yıldan Önce İşlemiş Olan Nakafa Alacağının Zamanaşımına Uğradığının Kabul Edileceği )

* ZAMANAŞIMI ( Bir Hüküm İle Sabit Olan/Zamanaşımı Süresinin 10 Yıl Olduğu – Nafakaya İlişkin İlamların Bir Borcun veya Bir Hakkın Varlığını Belirten İlamlar Gibi Olmayıp Zaman Geçtikçe Borçlu Zimmetinde Tahakkuk Edeceği/Takip Gününden İtibaren Geriye Doğru On Yıldan Önce İşlemiş Olan Nakafa Alacağının Zamanaşımına Uğradığının Kabul Edileceği )

* İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ ( İlama Dayanan Nafaka Alacağı/Takip Tarihinden Geriye Doğru On Yıllık Nafakanın İstenebileceği – İcra Emri Arkasındaki Hesap Tablosunun İnceleneceği/Zamanaşımı Dışındaki Diğer İtiraz ve Şikayet Nedenlerinin de Dikkate Alınacağı )

6102/m. 135/2

ÖZET : Nafaka alacağına dayalı olarak ilamlı takip başlatılmış olup, borçlu alacağın on yıllık zamanaşımına uğradığını belirterek icranın geri bırakılması istemi ile icra mahkemesine başvurmuştur.

Alacak, bir hüküm ile sabit olmuşsa zamanaşımı süresi on yıldır. Nafakaya ilişkin ilamlar, bir borcun veya bir hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.

Takip tarihinden geriye doğru on yıllık nafakanın istenebileceği gözetilerek, icra emri arkasındaki hesap tablosunda nafakanın talep edildiği döneme ait tarihler dikkate alınarak ve borçlunun zamanaşımı dışındaki diğer itiraz ve şikayet nedenleri de değerlendirilmek suretiyle inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra, işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından nafaka alacağına dayalı olarak başlatılan ilamlı takibe karşı borçlunun, diğer şikayet ve itirazlarının yanında devam eden aylar nafaka bedelleri talep edilmemiş olup, geçmiş dönem için istenen nafaka alacağının da on yıllık zamanaşımına uğradığını belirterek icranın geri bırakılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takip konusu nafaka alacaklarının dayanak ilam tarihi itibariyle on yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle icranın geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

BK’nun 135/2. maddesi hükmüne göre, alacak, bir hüküm ile sabit olmuşsa zamanaşımı süresi on yıldır. Nafakaya ilişkin ilamlar, bir borcun veya bir hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.

Buna göre mahkemece, takip tarihinden geriye doğru on yıllık nafakanın istenebileceği gözetilerek, icra emri arkasındaki hesap tablosunda nafakanın talep edildiği döneme ait tarihler dikkate alınarak ve borçlunun zamanaşımı dışındaki diğer itiraz ve şikayet nedenleri de değerlendirilmek suretiyle inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 08.07.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir